Colorado Toy & Mini Aussies | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO

Welcome to Colorado Toy & Mini Aussies
(formerly West Texas Mini Aussies)
 

Colorado Toy & Mini Aussies | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO