Colorado Toy & Mini Aussies | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO