Colorado Toy & Mini Aussies | Aussiedoodles | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO

Colorado Toy & Mini Aussies | Aussiedoodles | Miniature Australian Shepherd - Fountain, CO